தமிழ் கிறிஸ்தவக் களஞ்சியம்
இலவசமாய் பெற்றீர்கள், இலவசமாய் கொடுங்கள்

முகப்பு> களஞ்சியம்> பாடல் பிறந்த கதை

பாடல் பிறந்த கதை

  1. இயேசுவின் பின்னே போகத் துணிந்தேன்
  2. ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார்